TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên

Cuộc họp Hội đồng thành viên do Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhằm nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty;  nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu triệu tập cuộc họp của thành viên / nhóm thành viên trong Hội đồng thành viên.

Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên của các thành viên hoặc nhóm thành viên có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thông tin của thành viên / nhóm thành viên yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên;

2. Lý do yêu cầu triệu tập họp và vấn đề cần giải quyết;

3. Dự kiến chương trình họp;

4. Họ, tên, chữ ký của từng thành viên yêu cầu.

Lưu ý: Yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên phải được lập bằng băn bản.

Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên không có đủ nội dung theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên phải thông báo bằng văn bản cho thành viên, nhóm thành viên có liên quan biết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên. (Chủ tịch Hội đồng thành viên phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật nếu xảy ra thiệt hại đối với công ty).

Các công việc cần thực hiện để triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên:

- Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu họp;

+ Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp.

Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày họp. Thời hạn gửi các tài liệu khác do Điều lệ công ty quy định.

+ Thành viên có quyền kiến nghị bằng Văn bản kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Hội đồng thành viên bổ sung nội dung chương trình họp.

Chủ tịch Hội đồng thành viên phải chấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp Hội đồng thành viên nếu kiến nghị được gửi đến trụ sở chính của công ty chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng thành viên; trường hợp kiến nghị được trình ngay trước khi họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên dự họp tán thành.

- Thông báo mời họp Hội đồng thành viên: có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên - xem chi tiết tại công việc "Thông báo mời họp Hội đồng thành viên".

Chi phí thực hiện: Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

993
Công việc tương tự dành cho: