Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

Trong quá trình quản lý và sử dụng hóa đơn, sẽ có lúc xảy ra tình trạng mất, cháy, hỏng hóa đơn, nguyên nhân có thể là do doanh nghiệp hay khách hàng hay một bên thứ ba bất kỳ. Do đó, tùy từng trường hợp mà doanh nghiệp có những cách xử lý khác nhau, cụ thể:

Trường hợp 1: Doanh nghiệp tự phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (đã lập hoặc chưa lập)

Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải lập Báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn (theo mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về vấn đề này.

Thời gian thực hiện: chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra sự việc. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp bán hàng hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập

Trong trường hợp này, doanh nghiệp bán hàng và người mua lập Biên bản ghi nhận sự việc. Theo đó:

- Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của hóa đơn doanh nghiệp bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào;

- Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản;

Doanh nghiệp bán hàng sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của doanh nghiệp bán hàng kèm theo Biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Doanh nghiệp bán hàng và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp 3: Mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba

Bên thứ ba trong trường hợp này có thể là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn.

Trong trường hợp này phải căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm xử lý hóa đơn (theo 01 trong 02 phương thức trên) và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

713