TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Xử lý hóa đơn lập sai

Khi lập hóa đơn, doanh nghiệp sẽ có lúc mắc phải những sai sót, ví dụ như: ghi sai thông tin hàng hóa, dịch vụ; sai thuế suất; sai thông tin bên mua;…Những lúc đó, tùy tình huống mà doanh nghiệp có cách xử lý khác nhau. cụ thể như sau:

Tình huống thứ nhất: Doanh nghiệp có hóa đơn lập sai nhưng chưa xuất cho khách hàng

Trường hợp cụ thể

Cách xử lý

Hóa đơn lập sai chưa xé khỏi quyển hóa đơn

Không xé hóa đơn đã lập sai mà gạch chéo lên các liên của hóa đơn đó (vẫn lưu giữ số hóa đơn đã viết sai tại quyển hóa đơn).

Lập hóa đơn mới cho đúng và xuất cho khách hàng như bình thường.

Hóa đơn lập sai đã xé khỏi quyển hóa đơn

Gạch chéo các liên của hóa đơn đã lập sai và lưu giữ lại hóa đơn đó (kẹp lại vào quyển hóa đơn hoặc lưu giữ riêng).

Lập hóa đơn mới cho đúng và xuất cho khách hàng như bình thường.

Có thể thấy rằng, trong tình huống này, doanh nghiệp chủ động hoàn toàn trong việc xử lý các hóa đơn đã lập sai; miễn rằng đảm bảo lưu trữ đầy đủ các hóa đơn đó và xuất hóa đơn mới cho đúng.

Tình huống thứ hai: Doanh nghiệp có hóa đơn lập sai và đã xuất cho khách hàng; nhưng đôi bên chưa kê khai thuế đối với hóa đơn đó

Đầu tiên, doanh nghiệp liên hệ, thông báo với khách hàng về sai sót.

Tiếp đến, đôi bên cùng nhau lập Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai; trong đó, phải ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn. Đồng thời, doanh nghiệp thu hồi lại hóa đơn đã lập sai từ khách hàng.

Cuối cùng, doanh nghiệp lập hóa đơn mới cho đúng và xuất cho khách hàng như bình thường; ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên lập biên bản thu hồi hóa đơn.

Doanh nghiệp gạch chéo lên các liên của hóa đơn lập sai đã thu hồi lại và lưu giữ chúng đầy đủ.

Tình huống thứ ba: Doanh nghiệp đã xuất hóa đơn lập sai cho khách hàng và đôi bên đã kê khai thuế đối với hóa đơn đó

Trường hợp cụ thể

Cách xử lý

Hóa đơn lập sai số lượng hàng hóa, sai đơn giá, sai thuế suất thuế giá tri gia tăng, sai số tiền thuế giá trị gia tăng, tổng thanh toán.

Đôi bên cùng nhau lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai; trong đó, ghi rõ các sai sót.

Doanh nghiệp (bên bán) lập hóa đơn mới để điều chỉnh (Hóa đơn điều chỉnh) và xuất cho khách hàng. Ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Hóa đơn lập sai ngày tháng, tên hàng hóa, đơn vị tính, mã số thuế...(sai sót không ảnh hưởng đến số tiền).

Hai bên tiến hành lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn; trong đó, ghi rõ các sai sót.

Bên bán lập hóa đơn mới để điều chỉnh cho phần sai sót (Hóa đơn điều chỉnh). Ngày lập hóa đơn mới là ngày các bên lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn.(Vì đây là những sai sót không ảnh hưởng đến tiền, nên hóa đơn điều chỉnh này bên bán và bên mua không phải kê khai thuế. Hóa đơn điều chỉnh và Biên bản điều chỉnh sẽ được kẹp cùng với hóa đơn viết sai để giải trình sau này).

Hóa đơn lập sai về tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế của bên mua

Đôi bên chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai, chứ không cần phải xuất Hóa đơn điều chỉnh

Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ các điều chỉnh (tăng/giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số mấy, ký hiệu là gì; Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm - Tham khảo mẫu Hóa đơn điều chỉnh để hiểu rõ hơn cách lập hóa đơn này. Tham khảo mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập sai.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, đôi bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Lưu ý:

Đối với các hóa đơn lập sai đã lưu giữ trong tình huống thứ nhất và thứ hai, đôi bên không hạch toán, kê khai thuế. Trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp thống kê các hóa đơn này vào cột “Xóa bỏ”.

Biểu mẫu:
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn lập sai Chi tiết biểu mẫu
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  [tdn]

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

                , ngày               tháng               năm              

   

  BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP SAI

   

  - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/03/2014;

  - Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/08/2014;

  - Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/02/2015;

   

  Hôm nay, ngày               tháng               năm               , đại diện hai bên gồm có:

  BÊN GIAO HÓA ĐƠN:             

  Địa chỉ:              

  Điện thoại:               Mã số thuế:              

  Đại diện:               Chức vụ:              

  Theo văn bản ủy quyền số               ngày              

  (nếu là đại diện theo ủy quyền)

  BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:              

  Địa chỉ:              

  Điện thoại:               Mã số thuế:                            

  Đại diện:               Chức vụ:              

  Theo văn bản ủy quyền số               ngày              

  (nếu là đại diện theo ủy quyền)

  Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đã lập số               ký hiệu               ngày               và xuất hóa đơn điều chỉnh số               , ký hiệu              

  ngày              

  Lý do điều chỉnh hóa đơn: (trình bày cụ thể nguyên nhân dẫn đến sai sót. Ví dụ: do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Tivi LED 32inch Samsung 15M)             

               

  NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

               

               

  NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH:

               

               

  Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

   

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

  ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

               

 • Biên bản thu hồi hóa đơn Chi tiết biểu mẫu
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Tên doanh nghiệp

               

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

                , ngày               tháng               năm              

   

  BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN

   

  - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/03/2014;

  - Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/02/2015;

   

  Hôm nay, ngày               đại diện hai bên gồm có:

  BÊN GIAO HÓA ĐƠN:             

  Địa chỉ:              

  Điện thoại:               Mã số thuế:              

  Đại diện:               Chức vụ:              

  Theo văn bản ủy quyền số               ngày              

  (nếu là đại diện theo ủy quyền)

  BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:              

  Địa chỉ:              

  Điện thoại:               Mã số thuế:              

  Đại diện:               Chức vụ:              

  Theo văn bản ủy quyền số               ngày              

  (nếu là đại diện theo ủy quyền)

  Hai bên thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơn số               đã lập, có ký hiệu              

  ngày               và xuất hóa đơn thay thế số               ký hiệu               ngày              

  Lý do thu hồi hóa đơn: (trình bày cụ thể về việc sai sót thông tin trong hóa đơn. Ví dụ: Viết sai đơn giá của Tivi LED 32 inch Samsung 15M)               

               

  Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

  Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

   

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

  ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   

 • Hóa đơn điều chỉnh Chi tiết biểu mẫu
  1

  1.      TÊN CỤC THUẾ:              

                                           Mẫu số: 01GTKT3/001

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  Ký hiệu: 01AA/14P

                                                                                Liên 1: Lưu                                          Số:                      

  Ngày              tháng               năm             

  Đơn vị bán hàng:.             

  Mã số thuế:             

  Địa chỉ:             

  Điện thoại:               Số tài khoản:              

  Họ tên người mua hàng:              

  Tên đơn vị:              

  Mã số thuế:              

  Địa chỉ:              

  Số tài khoản:              

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4x5

  01

  Điều chỉnh giảm / tăng đơn giá, thành tiền và tiền thuế của              

                (sản phẩm)

  Theo hợp đồng số               ,

  ký hiệu               , ngày               .

  (Ví dụ: điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế của máy tính ASUS của hợp đồng số 000123, ký hiệu AA/13P, ngày 30/01/2017)

  (đơn vị tính của sản phẩm)

  12

  2.000.000

  24.000.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                        Cộng tiền hàng:                                                                        24.000.000

  Thuế suất GTGT: 10 % ,      Tiền thuế GTGT:                                                     2.400.000

  Tổng cộng tiền thanh toán: 26.400.000

  Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn             

   

   

                                              

   

  Người mua hàng

   

                      Người bán hàng

   

  (Ký, ghi rõ họ, tên)

   

  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

  (In tại Công ty in              , Mã số thuế              )

  Ghi chú:  

  - Liên 1: Lưu                     

  - Liên 2: Giao người mua                    

  - Liên 3:             

  Lưu ý: hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm, kê khai kế toán phải ghi âm

7,214
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: