Xử lý hóa đơn chưa sử dụng hết khi chuyển địa điểm kinh doanh

Sau khi đã thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp và muốn tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải:

- Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) với cơ quan thuế nơi chuyển đi ;

- Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn;

- Gửi Bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (theo mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC);

- Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTCđến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

Còn nếu không muốn sử dụng nữa thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng; Thông báo kết quả huỷ hoá đơn - xem chi tiết tại công việc "Hủy hóa đơnvới cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện Thông báo phát hành hoá đơn mới - xem chi tiết tại công việc "Thông báo phát hành hóa đơn" với cơ quan thuế nơi chuyển đến. 

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã đặt in đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ thì:

- Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;

- Và gửi Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Còn nếu không muốn tiếp tục sử dụng nữa thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng - xem chi tiết tại công việc "Hủy hóa đơn".

Lưu ý: khi có sự điều chỉnh thay đổi hóa đơn, doanh nghiệp phải niêm yết công khai thông báo điều chỉnh và mẫu hóa đơn đã được điều chỉnh tại các cơ sở sử dụng bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

847
Bài viết liên quan: