Xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy

Để bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy thì cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải xây dựng phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đó.

Đối với cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy nhưng không phải là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì việc xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy được thực hiện phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

I. Xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở

1. Đối tượng có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở:

Người đứng đầu cơ sở sẽ chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ trong phạm vi quản lý của mình.

Người đứng đầu cơ sở thuộc Danh mục cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy (theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA) phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xây dựng phương án chữa cháy cho cơ sở do mình quản lý.

2. Nội dung phương án chữa cháy tại cơ sở:

Khi xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở, doanh nghiệp phải bảo đảm các yêu cầu và nội dung cơ bản sau đây:

- Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy;

- Đề ra tình huống cháy phức tạp nhất và một số tình huống cháy đặc trưng khác có thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ khác nhau;

- Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của từng tình huống cháy.

Tham khảo mẫu Phương án chữa cháy của cơ sở (mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy tại cơ sở:

Sau khi xây dựng xong phương án chữa cháy thì tùy theo loại hình cơ sở mà doanh nghiệp phải trình cho cơ quan có thẩm quyền phù hợp để phê duyệt phương án của mình. Cụ thể:

- Đối với cơ sở thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ: Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh sẽ phê duyệt phương án chữa cháy đối với cơ sở thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

- Đối với cơ sở không thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ: Người đứng đầu doanh nghiệp sẽ phê duyệt phương án chữa cháy đối với cơ sở thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình.

II. Chế độ thực tập phương án chữa cháy

Phương án chữa cháy của cơ sở phải được tổ chức thực tập định kỳ, số lần thực tập do người có thẩm quyền xây dựng phương án chữa cháy quyết định nhưng không ít hơn một lần/năm; mỗi lần thực tập phương án chữa cháy có thể thực tập một hoặc nhiều tình huống khác nhau, nhưng phải bảo đảm tất cả các tình huống trong phương án đều được thực tập.

Đối với phương án chữa cháy do người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy xây dựng được tổ chức thực tập khi có yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy. Người có thẩm quyền yêu cầu tổ chức thực tập phương án chữa cháy phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu cơ sở nơi dự kiến tổ chức thực tập trước thời điểm thực tập ít nhất 30 ngày làm việc và gửi yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện cho cơ sở trước thời điểm thực tập ít nhất 20 ngày làm việc.

Phương án chữa cháy được tổ chức thực tập đột xuất khi có yêu cầu bảo đảm về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các sự kiện đặc biệt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương hoặc quốc gia theo yêu cầu của người có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy nêu trên.

Lưu ý:

- Phương án chữa cháy phải được quản lý tại cơ sở và sao gửi cho đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quản lý địa bàn.

- Phương án chữa cháy phải được người có thẩm quyền phê duyệt lại khi có thay đổi tình huống cháy phức tạp nhất hoặc thay đổi từ hai tình huống cháy đặc trưng trở lên. Trường hợp phương án chữa cháy chỉ thay đổi một tình huống cháy đặc trưng thì do người đứng đầu doanh nghiệp xây dựng phương án phê duyệt.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

10,777