Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương

Hộ kinh doanh có thể thực hiện xây dựng Thang lương, Bảng lương của mình. Đây là cơ sở để thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Hộ kinh doanh phải căn cứ theo Mức lương tối thiểu vùng hiện hành để quy định mức lương cho từng chức danh, công việc, nhóm công việc sao cho phù hợp với các nguyên tắc mà pháp luật quy định. Cụ thể:

1. Hộ kinh doanh có thể lập thành 02 Bảng lương: một cho các lao động quản lý; một cho các lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ. Như vậy, sẽ bao quát đầy đủ các công việc, nhóm công việc.

2. Mỗi Bảng lương sẽ bao gồm các chức danh, công việc, nhóm công việc cụ thể. Mỗi chức danh, công việc, nhóm công việc sẽ có các bậc lương; số bậc lương sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Các chức danh, công việc, nhóm công việc trong Bảng lương sắp xếp theo thứ tự tạo thành Thang lương. Có thể minh họa các thành tố của Bảng lương như sau:

 

các Bậc lương

 

 

Bậc I

Bậc II

 

1. Lao động quản lý

 

 

 

 

Thang lương

2. Kỹ thuật viên

 

 

 

3. Công nhân

 

 

 

 

 

 

Khoảng cách chênh lệch giữa 02 bậc lương liền kề phải ít nhất bằng 5%; nhằm bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng.

3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc, chức danh trong thang lương, bảng lương phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Mức lương thấp nhất của công việc, chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn Mức lương tối thiểu vùng;

- Mức lương thấp nhất của công việc, chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do hộ kinh doanh tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với Mức lương tối thiểu vùng;

- So với mức lương của công việc, chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì mức lương của công việc, chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc, chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7%.

Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, hộ kinh doanh phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

866