Xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở Xem nội dung tiếng Anh

Doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như của doanh nghiệp.

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc này chính là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động với các nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cần đảm bảo các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung người sử dụng lao động phải công khai.

2. Nội dung người lao động tham gia ý kiến.

3. Nội dung người lao động quyết định.

4. Nội dung người lao động kiểm tra, giám sát.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động (tổ chức này là Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; hoặc, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp - nếu tại doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn) và thực hiện theo Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ năm 2019 về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Cơ chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc sẽ được thực hiện thông qua hình thức: đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị người lao động và các hình thức được thực hiện dân chủ khác.

Xem chi tiết tại công việc “Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc” và “Tổ chức hội nghị người lao động định kỳ”.

Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

4,011
Bài viết liên quan: