Ủy nhiệm lập hóa đơn

Khi bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp được quyền ủy nhiệm bên thứ ba thay mình lập và xuất hóa đơn cho người mua.

Ví dụ:

Công ty A chỉ có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh ủy nhiệm Công ty B tại Hà Nội xuất hóa đơn cho các khách hàng của mình tại Hà Nội.

Công ty C ủy nhiệm chi nhánh của mình xuất hóa đơn cho khách hàng.

Doanh nghiệp (bên ủy nhiệm) và bên nhận ủy nhiệm phải lập Văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn với những nội dung bắt buộc sau đây:

- Thông tin về hóa đơn được ủy nhiệm (hình thức hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn (từ số... đến số...));

- Mục đích ủy nhiệm; Thời hạn ủy nhiệm;

- Phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hóa đơn ủy nhiệm (nếu là hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử);

- Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm.

- Tên, chữ ký, đóng dấu của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm.

Chậm nhất 03 ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn, doanh nghiệp phải lập và gửi văn bản Thông báo về việc ủy nhiệm lập hóa đơn với những nội dung nêu trên kèm theo văn bản ủy nhiệm đã ký kết đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

Đồng thời, bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo về việc ủy nhiệm lập hóa đơn tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết.

Hóa đơn do bên nhận ủy nhiệm lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là bên ủy nhiệm và đóng dấu của bên ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên nhận ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của bên ủy nhiệm.

Khi thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp vẫn phải thống kê và báo cáo số lượng hóa đơn được ủy nhiệm lập. Ngược lại, bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm.

Doanh nghiệp và bên nhận ủy nhiệm có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm cho nhau.

Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hóa đơn, đôi bên phải xác định bằng văn bản và bên nhận ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

614