TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Trở thành Công ty đại chúng

Công ty cổ phần nếu thuộc một trong ba loại hình sau thì trở thành Công ty đại chúng:

1. Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Công ty đã chào bán cổ phiếu bằng hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet; chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định thì đương nhiên trở thành công ty đại chúng.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng được coi là hồ sơ công ty đại chúng và công ty không phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

2. Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

Công ty cổ phần có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán thì đương nhiên trở thành công ty đại chúng và phải thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng mà không cần nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán được coi là hồ sơ công ty đại chúng 

3. Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Trong đó, "không kể nhà đầu tư chuyển nghiệp" tức là không kể nhà đầu tư là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ngày công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng là ngày công ty hoàn thành việc góp vốn đầy đủ và số cổ đông được ghi nhận trong số cổ đông có từ 100 nhà đầu tư trở lên.

Trong trường hợp này, trong vòng 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm: 

1. Điều lệ công ty đại chúng ( Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 06/11/2017);

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông ( theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi)

4. Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của UBCKNN.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày UBCKNN công bố tên công ty đại chúng, công ty đại chúng có trách nhiệm Công bố thông tin trên một (01) tờ báo trung ương hoặc một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở chính.

Bản thông tin về việc trở thành công ty đại chúng bao gồm các nội dung sau:

- Tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP);

- Điều lệ công ty công ty đại chúng (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 06/11/2017);

- Các báo cáo tài chính phải được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

Bên cạnh việc đăng ký và công bố thông tin công ty đại chúng, các tổ chức, cá nhân trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng (cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành) cũng phải báo cáo với công ty đại chúng, UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty đại chúng đó được niêm yết trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày trở thành cổ đông lớn.

Nội dung báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn bao gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh đối với cổ đông lớn là tổ chức; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú, nghề nghiệp đối với cổ đông lớn là cá nhân;

- Số lượng và tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc cùng với tổ chức, cá nhân khác sở hữu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Khi có sự thay đổi quan trọng về những thông tin nêu hoặc có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành, thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi trên, cổ đông lớn phải nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung cho công ty đại chúng, UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu được niêm yết.

Lưu ý: nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành cũng phải báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn trong công ty đại chúng.

Trường hợp, công ty đang là công ty đại chúng nhưng số vốn điều lệ giảm xuống dưới 10 tỷ đồng; lượng nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu giảm xuống dưới 100 người, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc đáp ứng cả hai điều kiện trên thì phải tiến hành thủ tục Hủy đăng ký công ty đại chúng

Công ty phải thông báo cho UBCKNN trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng. Hồ sơ gồm:

- Văn bản thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng (tham khảo mẫu);

- Báo cáo tài chính năm gần nhất;

- Danh sách cổ đông có xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán;

UBCKNN sẽ xem xét và giải quyết việc hủy đăng ký công ty đại chúng trong vòng 01 năm kể từ ngày công ty không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng. Do đó, sau khi làm thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng, công ty vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm UBCKNN xem xét hủy đăng ký.

Lưu ý: trường hợp công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc bị sở hữu bởi một tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn giải quyết không phải là 01 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng mà sẽ tuân thủ quy định theo từng trường hợp.

Sau khi nhận được thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của UBCKNN, công ty có trách nhiệm thông báo về việc hủy đăng ký trên một (01) tờ báo trung ương, một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở và trên trang thông tin điện tử của công ty.

Có thể thấy, với quy định này, các nhà đầu tư, cổ đông nhỏ sẽ không biết được thông tin về việc hủy đăng ký công ty đại chúng cho đến khi UBCKNN thông báo.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,832
Câu hỏi thường gặp: