Social insurance, health insurance and unemployment insurance contributions Xem nội dung tiếng Việt

After completing procedures for participation in social insurance, health insurance and unemployment insurance for its employees, the enterprise shall start to make social insurance, health insurance and unemployment insurance contributions/premiums to the social insurance authority as prescribed.

Every month, the enterprise shall make deductions from the monthly salary fund of employees who are subject to compulsory social insurance, health insurance and unemployment insurance to pay for compulsory social insurance, health insurance and unemployment insurance contributions/premiums, and simultaneously make deductions from the monthly salary as the basis for payment of compulsory social insurance, health insurance and unemployment insurance of each employee at the prescribed rate and transfer them at the same time to the social insurance authority of district where the enterprise’s headquarters is located. An enterprise’s branch shall make compulsory social insurance, health insurance and unemployment insurance contributions/premiums for its employees to the social insurance authority of the area where it is located or where the enterprise’s headquarters is located.

Enterprises that operate in agriculture, forestry, fishery or salt production and pay their employees by a piece rate or fixed rate may pay the social insurance, health insurance and unemployment insurance contributions/premiums on either quarterly or biannual basis.

Based on the monthly salary as the basis for payment of insurance and insurance contribution rates, the enterprise shall determine insurance contributions/premiums payable.

The enterprise shall transfer the amounts of insurance contributions/premiums payable to the collecting account opened by the social insurance authority at a bank or the State Treasury.

Deadlines for payment of social insurance, health insurance and unemployment insurance contributions/premiums are last days of payment methods (no later than the last day of the month, if monthly payment is made; no later than the last day of the third month or the sixth month, if payment is made on the quarterly or biannual basis respectively).

Note: If an enterprise makes late payment of compulsory social insurance, health insurance, unemployment insurance, insurance for occupational accidents and occupational diseases for 30 days or more, it shall, in addition to the insurance contributions/premiums payable, incur the interest on the outstanding insurance contributions/premiums.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

17,731
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: