trang thiết bị y tế

1 Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
2 Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
3 Kinh doanh trang thiết bị y tế trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
4 Đăng ký cấp nhanh số đăng ký lưu hành trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
5 Đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
6 Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
7 Mua bán trang thiết bị y tế trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
8 Đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
9 Xuất khẩu trang thiết bị y tế sản xuất trong nước chưa có số đăng ký lưu hành trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
10 Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa