Trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh

Bên cạnh quy định về trách nhiệm kê khai thuế GTGT của trụ sở chính doanh nghiệp thì tùy theo mỗi trường hợp cụ thể, chi nhánh (hoặc đơn vị trực thuộc) của doanh nghiệp cũng có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT.

Trường hợp chi nhánh ở cùng địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ kê khai thuế GTGT cho cả chi nhánh.

Nhưng nếu chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra và có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Trường hợp chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với doanh nghiệp:

Nếu chi nhánh trực tiếp bán hàng, có phát sinh doanh thu và hạch toán độc lập thì chi nhánh sẽ thực hiện khai, nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý cấp trên trực tiếp của chi nhánh.

Ví dụ: Doanh nghiệp có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi đặt trụ sở chính doanh nghiệp và có thành lập chi nhánh ở địa phương đó thì chi nhánh sẽ thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế.

Nhưng nếu doanh nghiệp kinh doanh nông, lâm, thủy sản mà điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của doanh nghiệp thì khi điều chuyển, xuất bán, chi nhánh sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhưng không sử dụng hóa đơn GTGT.

Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Lưu ý đối với doanh nghiệp khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:

- Nếu chi nhánh có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh. Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho doanh nghiệp thì phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh. Xem chi tiết công việc: Đăng ký tự nguyện phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

- Nếu chi nhánh không thực hiện hạch toán kế toán thì doanh nghiệp thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho chi nhánh.

Doanh nghiệp phải chuẩn bị các hồ sơ sau:

1. Bảng phân bổ thuế GTGT (theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

2. Chứng từ thuế nộp thuế GTGT;

Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

3. Hồ sơ khai thuế GTGT (Tham khảo công việc Nộp hồ sơ khai thuế GTGT)

Nơi nộp: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp của trụ sở chính doanh nghiệp và của các chi nhánh.

Số thuế GTGT phải nộp của các chi nhánh được xác định theo tỷ lệ % trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra, cụ thể:

- Bằng 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%)

- Bằng 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%)

Ví dụ: Doanh nghiệp A trụ sở tại Hà Nội có 2 đơn vị sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán đóng tại Hải Phòng và Hưng Yên. Sản phẩm sản xuất ra thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% và do trụ sở chính xuất bán.

Trong kỳ khai thuế tháng 8/2017: doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hải Phòng là 500 triệu; doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra tại nhà máy ở Hưng Yên là 600 triệu.

Nếu số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính của Doanh nghiệp A (theo tờ khai 01/GTGT) trong kỳ là: 25 triệu đồng, thì:

Số thuế GTGT mà Doanh nghiệp A phải nộp cho Hải Phòng là: 500 triệu x 2% = 10 triệu đồng.

Số thuế GTGT mà Doanh nghiệp A phải nộp cho Hưng Yên là: 600 triệu x 2% = 12 triệu đồng.

Tổng số thuế GTGT của 02 chi nhánh là : 10 triệu + 12 triệu = 22 triệu.

Số thuế GTGT mà Doanh nghiệp A phải nộp cho Hà Nội là: 25 triệu - 22 triệu = 3 triệu đồng.

Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp cho các chi nhánh xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp tại trụ sở chính thì doanh nghiệp tự phân bổ số thuế phải nộp cho các chi nhánh (địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc) như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp tại trụ sở chính (x) tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do chi nhánh sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.

Tiếp tục ví dụ trên, số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính của Doanh nghiệp A (theo tờ khai 01/GTGT) trong kỳ là: 20 triệu đồng, thì:

Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương sẽ lớn hơn số thuế GTGT phải nộp của Doanh nghiệp A tại trụ sở chính.

Vì vậy, Doanh nghiệp A tự phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương như sau:

Số thuế GTGT phải nộp cho Hải Phòng là: 20 triệu x 500 triệu / (500 triệu + 600 triệu) = 9,09 triệu đồng.

Số thuế GTGT phải nộp cho Hưng Yên là: 20 triệu x 600 triệu / (500 triệu + 600 triệu) = 10,91 triệu đồng.

Còn nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì sẽ không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Ví dụ (tiếp tục ví dụ trên)

Nếu Doanh nghiệp A không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì Doanh nghiệp A cũng không phải nộp thuế GTGT cho Hải Phòng và Hưng Yên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,328