Trách nhiệm của thành viên góp vốn

Mô hình công ty hợp danh gồm có 02 loại thành viên là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Trong công ty hợp danh, quyền và nghĩa vụ của hai loại thành viên này được quy định không giống nhau nên trách nhiệm của hai thành viên này với công ty cũng sẽ khác nhau. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức và là loại thành viên không bắt buộc phải có khi thành lập công ty hợp danh. 

Mặc dù không điều hành trực tiếp công việc kinh doanh của công ty, tuy nhiên, thành viên góp vốn vẫn có các quyền:

- Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ.

Tham khảo công việc: Quyết định của Hội đồng thành viên

- Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

- Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty;

Và dù không phải chịu trách nhiệm liên đới bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ của công ty, thì thành viên góp vốn phải có trách nhiệm:

- Góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết, được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp sau khi đã hoàn thành việc góp vốn.

Xem chi tiết công việc và mẫu giấy chứng nhận phần vốn góp tại: Vấn đề vốn góp của các thành viên

Trường hợp thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty và thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên

- Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;

- Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;

- Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên;

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,034