Trả lương cho người lao động

Tiền lương mà doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận để ghi trong hợp đồng lao động được cấu thành bởi 03 thành tố:

1. Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương của công việc, chức danh đó trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp.

2. Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh; và, được quy định cụ thể trong Bảng Phụ cấp lương hoặc kèm theo trong thang, bảng lương của doanh nghiệp - xem chi tiết tại công việc “Xây dựng bảng phụ cấp lương”.

3. Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động; trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của doanh nghiệp không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Trong 03 thành tố này, tùy trường hợp mà có hoặc không có Phụ cấp lương và Các khoản bổ sung khác; nhưng Mức lương là thành tố bắt buộc. Tức là, không thể thỏa thuận tiền lương với người lao động (sau đây gọi tắt là NLĐ) thấp hơn Mức lương tương ứng với công việc, chức danh đó.

Ví dụ:

A làm công nhân lắp ráp cho doanh nghiệp B với tiền lương 8,000,000 đồng / tháng; trong đó, bao gồm:

Mức lương

Phụ cấp

Các khoản bổ sung khác

Tiền lương

3,050,000

Không có

4,950,000

8,000,000

Việc trả lương cho NLĐ có thể được thực hiện theo 01 trong 03 hình thức sau đây, tùy theo thỏa thuận của đôi bên:

Hình thức

Nội dung

Trả lương

theo

thời gian

Tiền lương trả theo tháng: dựa vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động

Tiền lương trả theo tuần = tiền lương tháng x 12 tháng : 52 tuần

Tiền lương trả theo ngày = tiền lương tháng : số ngày làm việc bình thường trong tháng của doanh nghiệp (nhưng tối đa không quá 26 ngày)

Ví dụ:

Doanh nghiệp A có thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần. Trong tháng có 31 ngày, 04 ngày chủ nhật; thì, doanh nghiệp có số ngày làm việc trong tháng là 27 ngày. Tuy nhiên, số ngày làm việc bình thường trong tháng để trả lương ngày vẫn được tính là 26 ngày. Do đó: tiền lương mà doanh nghiệp trả theo ngày = tiền lương tháng : 26 ngày

Tiền lương trả theo giờ = tiền lương ngày : số giờ làm việc bình thường trong ngày (thời giờ làm việc bình thường mỗi ngày theo quy định của doanh nghiệp nhưng không quá 08 giờ/ngày)

Ví dụ:

Thời giờ làm việc bình thường trong ngày của doanh nghiệp là 08 giờ thì tiền lương mà doanh nghiệp phải trả theo giờ = tiền lương ngày : 8

Nếu thời giờ làm việc bình thường là 06 giờ thì tiền lương mà doanh nghiệp phải trả theo giờ = tiền lương ngày : 6

Trả lương

theo

sản phẩm

Tiền lương sẽ được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao

Ví dụ:

Đơn giá cho mỗi sản phẩm hoàn thành là 10,000 đồng; người lao động làm được bao nhiêu sản phẩm thì lấy đơn giá nhân với số lượng

Khoán

Tiền lương sẽ được trả căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành

Ví dụ:

Doanh nghiệp thuê người lao động thu hoạch 10ha diện tích lúa trong thời gian 07 ngày, nếu hoàn thành thì nhận được 15,000,000 đồng

Khi đã chọn hình thức trả lương nào thì phải duy trì trong một thời gian nhất định; nếu thay đổi hình thức khác, thì doanh nghiệp phải thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 10 ngày.

Doanh nghiệp có trách nhiệm trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho NLĐ. Thời hạn trả lương do đôi bên thỏa thuận hoặc theo quy chế của doanh nghiệp; nhưng vẫn phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

Trả lương theo tháng

trả một lần hoặc nửa tháng một lần theo thời điểm cố định mà đôi bên thỏa thuận

Trả lương theo giờ, ngày, tuần

trả sau giờ, ngày, tuần làm việc; hoặc, được trả gộp theo thỏa thuận của đôi bên, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần

Trả lương theo sản phẩm, khoán

trả theo thoả thuận của đôi bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng

Nếu vì thiên tai, hỏa hoạn hoặc vì lý do bất khả kháng khác và doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp khắc phục, nhưng vẫn không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; thì, không được trả chậm quá 01 tháng.

Nếu chậm trả lương từ 15 ngày trở lên thì doanh nghiệp phải trả thêm một khoản tiền ít nhất = số tiền trả chậm x với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương (Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương).

Khi đã chọn hình thức trả lương nào thì phải duy trì trong một thời gian nhất định; nếu thay đổi hình thức khác, thì doanh nghiệp phải thông báo cho NLĐ biết trước ít nhất 10 ngày.

Doanh nghiệp có trách nhiệm trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho NLĐ. Thời hạn trả lương do đôi bên thỏa thuận hoặc theo quy chế của doanh nghiệp; nhưng vẫn phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

Tiền lương có thể được trả bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ tùy theo thỏa thuận của đôi bên hoặc quy chế của doanh nghiệp (nếu trả thông qua tài khoản ngân hàng thì đôi bên cần thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản).

Tham khảo mẫu: Bảng tính - thanh toán tiền lương

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

8,804
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: