Tra cứu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế

Tên công việc
2 Miễn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu; nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập
3 Miễn thuế đối với hàng hoá gia công, tái chế, lắp ráp
4 Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được
5 Miễn thuế đối với trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu khác
6 Cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro
7 Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro
8 Nhập khẩu thuốc có chứa dược chất chưa có Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thuốc có chứa dược liệu lần đầu sử dụng tại Việt Nam
11 Nhập khẩu hóa chất, chế phẩm
12 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu