Trả cổ tức

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Việc chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng.

Đối với cổ phần ưu đãi cổ tức: Cổ phần ưu đãi cổ tức có mức cổ tức cao hơn so với cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cấu thành cổ tức của loại cổ phần này gồm 02 bộ phận: cổ tức cố định và cổ tức thưởng.

Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi chi tiết trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Do đó, mức cổ tức cố định của loại cổ phần này không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Đối với cổ phần phổ thông: Cổ tức chi trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và các khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác;

- Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó;

- Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Đối với các loại cổ phần ưu đãi khác: mức cổ tức chi trả giống với cổ phần phổ thông.

Mức chi trả cổ tức của từng loại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Do đó, việc chi trả cổ tức được thực hiện như sau:

1. Họp hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phải tổ chức họp Hội đồng quản trị để thống nhất mức cổ tức chi trả kiến nghị  trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xem chi tiết công việc “Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng quản trị

2. Họp Đại hội đồng cổ đông

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông phải xem xét thông qua phương án trả cổ tức và ra quyết định mức cổ tức của từng loại cổ phần.

Theo đó, tùy theo hình thức trả cổ tức mà tỷ lệ thông qua quyết định khác nhau:

- Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc tài sản khác thì quyết định chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

- Đối với hình thức chi trả bằng cổ phần: vì việc chi trả này sẽ ảnh hưởng đến số lượng cổ phần của từng loại và vốn điều lệ của công ty, do đó, quyết định này chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Xem chi tiết công việc "Quyết định / Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông"

3. Lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức

Chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức, Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

Hình thức trả cổ tức: công ty có thể lựa chọn các hình thức sau:

- Chi trả bằng tiền mặt: Công ty phải chi trả cổ tức tiền mặt bằng Đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền.

- Chi trả bằng cổ phần;

- Cổ tức bằng tài sản khác: các sản phẩm của công ty, các chứng khoán của một công ty khác mà công ty sở hữu... Việc chi trả bằng tài sản đó phải được quy định cụ thể trong Điều lệ của công ty.

4. Thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông.

Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức, Hội đồng quản trị gửi thông báo về trả cổ tức đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông.

Thông báo phải có các nội dung sau đây:

- Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

- Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

- Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

- Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tham khảo mẫu Thông báo về trả cổ tức.

Việc gửi thông báo phải được thực hiện bằng phương thức gửi bảo đảm.

5. Thực hiện thanh toán cổ tức

Cổ tức phải được thanh toán cho cổ đông đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trường hợp công ty chi trả cổ tức bằng cổ phần thì không cần làm thủ tục chào bán cổ phần mà chỉ cần đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức (Xem chi tiết tại công việc: Thay đổi vốn điều lệ).

Việc đăng ký phải được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công ty hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

4,364
Câu hỏi thường gặp: