Tổ chức thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động (doanh nghiệp) để thống nhất, giải quyết những nội dung sau đây:

1. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.

2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.

3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động.

4. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động.

5. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Định kỳ mỗi năm ít nhất một lần, các bên phải tổ chức thương lượng tập thể. Khoảng cách giữa hai lần thương lượng tập thể định kỳ liền kề tối đa không quá 12 tháng.

Song song đó, mỗi bên đều có quyền yêu cầu thương lượng tập thể khi có nhu cầu, nhưng phải gửi văn bản Đề nghị thương lượng tập thể đến bên còn lại. Bên nhận được yêu cầu không được từ chối việc thương lượng.

Việc thương lượng tập thể được thực hiện thông qua cuộc họp thương lượng tập thể với số lượng người tham dự do các bên thỏa thuận, nhưng tối thiểu phải có đại diện của các bên; cụ thể:

- Bên tập thể lao động là tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; đó là: Ban chấp hành Công đoàn tại doanh nghiệp hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp.

- Bên doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản.

Quy trình tổ chức thương lượng tập thể được thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị:

- Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể ít nhất 10 ngày, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu; trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ.

Cùng với đó, đại diện của bên tập thể lao động lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua hội nghị đại biểu của người lao động về đề xuất của người lao động với doanh nghiệp và các đề xuất của doanh nghiệp với tập thể lao động.

- Trường hợp thương lượng theo yêu cầu từ một bên thì các bên thoả thuận về thời gian bắt đầu phiên họp thương lượng, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng. Thời điểm bắt đầu thương lượng tuyệt đối không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Tiếp đó, chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp, bên đề xuất yêu cầu thương lượng phải gửi văn bản Thông báo những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể đến bên còn lại.

2. Tiến hành cuộc họp:

- Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức cuộc họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm đã được các bên thỏa thuận.

- Các bên phải bố trí người lập Biên bản cuộc họp thương lượng tập thể; trong đó, bao gồm những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận, những nội dung còn ý kiến khác nhau. Biên bản phải có chữ ký của đại diện các bên và người lập biên bản.

3. Sau cuộc họp:

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, đại diện của bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận.

Trường hợp thương lượng không thành thì một trong hai bên có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định pháp luật.

Lưu ý:

- Đại diện của các bên thỏa thuận về số lần, thời gian tiến hành thương lượng tập thể định kỳ hằng năm và thống nhất bằng văn bản có chữ ký của các bên tham gia để làm căn cứ tiến hành thương lượng - Tham khảo mẫu Văn bản thỏa thuận tổ chức thương lượng định kỳ.

- "Công đoàn cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp" bao gồm:

+ Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

+ Hoặc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (gọi chung là Công đoàn các khu công nghiệp) nếu doanh nghiệp thuộc các khu vực này.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2,939