TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Tổ chức hội nghị người lao động định kỳ trong Công ty TNHH NTV

Doanh nghiệp và tổ chức đại diện tập thể lao động tổ chức thực hiện hội nghị người lao động ít nhất một năm một lần, nhằm thảo luận những nội dung sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp;

- Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp;

- Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc;

- Kiến nghị, đề xuất của mỗi bên;

- Các nội dung khác mà hai bên quan tâm.

- Bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động t ham gia đối thoại định kỳ.

- Thông qua nghị quyết hội nghị người lao động.

Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động (sau đây gọi tắt là Hội nghị) sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại doanh nghiệp và phải phổ biến công khai đến những người lao động.

Hội nghị được tiến hành theo quy trình như sau:

Đầu tiên, Hội nghị tiến hành bầu đoàn chủ tịch và thư ký.

Tiếp đến, thực hiện báo cáo tư cách các đại biểu tham dự hội nghị.

Phần chính của Hội nghị là các bên trình bày Báo cáo của mình để toàn thể đại biểu thảo luận, góp ý; và, tiến hành bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ - việc bầu cử có thể thực hiện tương tự như bầu đại biểu tham dự Hội nghị.

Cuối cùng, tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị.

Tham khảo mẫu Chương trình tổ chức hội nghị người lao động Nghị quyết hội nghị người lao động.

Doanh nghiệp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động phổ biến kết quả hội nghị người lao động đến toàn thể người lao động và tổ chức triển khai nghị quyết hội nghị người lao động trong doanh nghiệp.

Tổ chức đại diện tập thể lao động tại doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp phổ biến kết quả hội nghị người lao động đến toàn thể người lao động trong doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động trong doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự hội nghị người lao động có trách nhiệm phổ biến kết quả và nghị quyết hội nghị người lao động đến những người lao động không tham dự hội nghị người lao động ở các phòng ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất nơi bầu mình làm đại diện tham dự hội nghị đại biểu.

Tham khảo thêm mẫu: Biên bản hội nghị người lao động.

Lưu ý:

“Tổ chức đại diện tập thể lao động tại doanh nghiệp” là Ban chấp hành Công đoàn tại doanh nghiệp; hoặc, Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp nếu tại doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn.

“Công đoàn cấp trên trực tiếp” thông thường là:

- Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là liên đoàn lao động cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

- Hoặc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (gọi chung là công đoàn các khu công nghiệp) nếu doanh nghiệp thuộc các khu vực này.

Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

115
Công việc tương tự dành cho: