TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc trong Công ty TNHH NTV

Định kỳ mỗi 03 tháng, người sử dụng lao động (doanh nghiệp) phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với những người lao động về các nội dung sau:

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

2. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.

3. Điều kiện làm việc.

4. Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động.

5. Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động.

6. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động (Công đoàn) và phổ biến công khai đến từng người lao động trong doanh nghiệp để thống nhất thực hiện các công việc đối thoại.

Tham khảo thêm mẫu Quyết định ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Mỗi bên quyết định số lượng thành viên đại diện của mình tham gia đối thoại, số lượng thành viên đại diện mỗi bên phải có ít nhất là 03 người; trong đó, phải bao gồm:

Bên phía người sử dụng lao động: Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền hợp pháp và các thành viên đại diện khác do người sử dụng lao động cử ra;

Bên phía người lao động: Ban chấp hành Công đoàn tại doanh nghiệp hoặc đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp (nếu tại doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn) và các thành viên đại diện khác do Hội nghị người lao động bầu ra.

Quy trình đối thoại định kỳ được thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham gia đối thoại:

- Sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc lần đối thoại trước liền kề, các bên tổng hợp nội dung và gửi nội dung yêu cầu đối thoại cho bên còn lại;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nội dung yêu cầu đối thoại, các bên thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại;

Ngay sau đó, trong thời hạn 03 ngày, người sử dụng lao động phải ban hành Quyết định tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đối thoại, Quyết định này phải được gửi đến Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp (hoặc đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp nếu tại doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn) và các thành viên tham gia đối thoại.

2. Tổ chức đối thoại:

- Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được tổ chức tại địa điểm và thời gian đã thống nhất. Trường hợp người sử dụng lao động thay đổi địa điểm, thời gian đối thoại thì phải thông báo cho bên phía người lao động biết trước ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày tổ chức đối thoại ghi trong quyết định tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

- Buổi đối thoại chỉ được tiến hành với sự có mặt của ít nhất 2/3 số thành viên đại diện cho mỗi bên. Nếu không đáp ứng được số lượng người tham dự thì người sử dụng lao động ra Quyết định hoãn cuộc đối thoại vào thời gian sau đó; thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức cuộc đối thoại bị hoãn.

3. Kết thúc đối thoại:

- Người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp (hoặc đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp nếu tại doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn) lập Biên bản cuộc đối thoại.

Biên bản phải ghi rõ những nội dung đã thống nhất và các biện pháp tổ chức thực hiện; những nội dung chưa thống nhất và thời gian tiến hành đối thoại những nội dung chưa thống nhất hoặc mỗi bên tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Biên bản phải được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau, mỗi bên tham gia đối thoại giữ một bản và một bản lưu tại doanh nghiệp; đại diện của hai bên ký tên, đóng dấu xác nhận nội dung của biên bản.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm niêm yết công khai biên bản cuộc đối thoại tại trụ sở, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất và đăng tải trên hệ thống truyền thanh, thông tin nội bộ hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Lưu ý:

Ngoài đối thoại định kỳ, trường hợp một bên có yêu cầu tổ chức đối thoại thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nội dung yêu cầu đối thoại, người sử dụng lao động có trách nhiệm chủ trì phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tổ chức cuộc đối thoại tương tự như việc tổ chức đối thoại định kỳ.

Quy trình đối thoại định kỳ tại nơi làm việc nêu trên mang tính chất tham khảo, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

121
Công việc tương tự dành cho: