Tiêu chuẩn xác định là tài sản cố định trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Chuẩn mực kế toán về tài sản cố định cho doanh nghiệp

Hình từ Internet

Tài sản cố định (TSCĐ) là tất cả những tài sản của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm và sẽ đem lại lợi ích cho công ty từ việc sử dụng tài sản đó. Cụ thể, tiêu chuẩn xác định TSCĐ được quy định như sau:

1. Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ hữu hình

TSCĐ hữu hình là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, và tài sản đó phải thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn sau đây:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản;

- Có thời gian sử dụng trên 1 năm;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: thì từng con súc vật nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn nêu trên sẽ được coi là một TSCĐ hữu hình (chủ yếu áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc lớn).

Đối với vườn cây lâu năm: thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn nêu trên thì sẽ được coi là một TSCĐ hữu hình.

2. Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ vô hình

Mọi khoản chi phí thực tế mà công ty TNHH 2 thành viên trở lên đã chi ra nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn như quy định đối với TSCĐ hữu hình nêu trên, nhưng không hình thành TSCĐ hữu hình thì được coi là TSCĐ vô hình.

Lưu ý: Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả 03 tiêu chuẩn trên thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà không được trích khấu hao.

Riêng đối với các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai phải thỏa mãn đồng thời 07 điều kiện sau thì mới được ghi nhận là TSCĐ vô hình tạo ra từ nội bộ công ty:

- Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

- Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

- Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

- Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

- Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho TSCĐ vô hình.

3. Những tài sản không được xem là TSCĐ

- Những tài sản hữu hình và chi phí không đáp ứng các tiêu chí được xác định như trên.

- Chi phí thành lập công ty, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập công ty, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là TSCĐ vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong thời gian tối đa không quá 03 năm.

Lưu ý: Đối với hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình nêu trên thì sẽ được coi là một TSCĐ hữu hình độc lập.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,013