Tiếp nhận thành viên mới

Trong quá trình hoạt động của mình, công ty có thể quyết định tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn. Việc tiếp nhận thành viên mới được coi là một hình thức để tăng vốn điều lệ của công ty.

Việc tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên.

Theo đó, Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc một trong số các thành viên hợp danh trong công ty sẽ yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định thông qua về việc tiếp nhận thành viên mới.

Xem chi tiết công việc: Thông báo họp Hội đồng thành viên. Quyết định của Hội đồng thành viên.

Khi tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới thì Quyết định chỉ được thông qua nếu có ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Quyết định tiếp nhận thành viên góp vốn mới thì không cần phải đáp ứng điều kiện trên, chỉ cần được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành hoặc tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Sau khi quyết định thông qua việc tiếp nhận thêm thành viên mới thì công ty cần thực hiện các công việc sau:

1. Làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng thành viên thông qua quyết định về việc tiếp nhận thêm thành viên mới (thành viên hợp danh, thành viên góp vốn) thì phải làm thủ tục đăng ký thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Xem chi tiết công việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về Vốn điều lệ; Thành viên hợp danh Tỷ lệ vốn góp của các thành viên hợp danh (trong trường hợp tiếp nhận vốn góp của thành viên hợp danh mới).

2. Thành viên mới phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được Hội đồng thành viên chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

3. Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên mới. Tại thời điểm thành viên mới góp đủ số vốn đã cam kết vào công ty thì công ty sẽ cấp cho thành viên giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với số vốn đã góp.

Xem chi tiết tại công việc: Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp trong công ty hợp danh

Trường hợp thành viên mới không góp đủ và đúng hạn số vốn góp đã cam kết thì tùy theo từng loại thành viên sẽ có cách xử lý tương ứng khác nhau.

Xem chi tiết công việc: Vấn đề góp vốn của các thành viên trong công ty hợp danh.

Một số lưu ý khi tiếp nhận thêm thành viên mới:

1. Đối với thành viên hợp danh

- Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, kể cả những món nợ mà công ty hợp danh đã có từ trước khi thành viên hợp danh mới tham gia, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác như trách nhiệm liên đới của thành viên mới bắt đầu được tính từ khi người đó trở thành thành viên hợp danh của công ty.

- Trường hợp tiếp nhận thành viên hợp danh mới là thành viên được nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của thành viên hợp danh thì phải được sự chấp thuận của những thành viên hợp danh còn lại.

- Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên chỉ có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

2. Đối với việc tiếp nhận thành viên góp vốn mới

- Thành viên góp vốn mới chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty hợp danh.

- Trường hợp tiếp nhận thành viên góp vốn mới là người nhận chuyển nhượng phần vốn góp hoặc người thừa kế của thành viên góp vốn chết/Tòa án tuyên bố là đã chết thì thành viên đó đương nhiên trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh, mà không cần phải có sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại hay sự chấp thuận của Hội đồng thành viên trong công ty.

Tham khảo mẫu : Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Tham khảo công việc: Thay đổi vốn điều lệ trong công ty hợp danh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,164
Bài viết liên quan: