TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Thuế thu nhập cá nhân trong Công ty cổ phần

Tên công việc
1 Cá nhân cư trú và không cư trú
2 Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân
3 Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp
4 Trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp
5 Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
6 Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
7 Đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân
8 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
9 Các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
10 Đăng ký người phụ thuộc
11 Trường hợp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân
12 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng phần vốn góp
13 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán
14 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn
15 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản
16 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp
17 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ cho thuê tài sản
18 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng
19 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
20 Tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
21 Đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
22 Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế
23 Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý
24 Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp khai, nộp thay
25 Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
26 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm
27 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản
28 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
29 Các trường hợp giảm thuế thu nhập cá nhân
30 Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công