Thuế thu nhập cá nhân

Tên công việc
1 Cá nhân cư trú và không cư trú
2 Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân
3 Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp
4 Trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp
5 Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
6 Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
7 Đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân
8 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
9 Các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
10 Đăng ký người phụ thuộc
11 Trường hợp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân
12 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán
13 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp
14 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ cho thuê tài sản
15 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng
16 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
17 Tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
19 Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế
20 Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý
21 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản
22 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn
23 Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp khai, nộp thay
24 Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
25 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm
26 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
27 Các trường hợp giảm thuế thu nhập cá nhân
28 Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
29 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản
30 Hoàn thuế thu nhập cá nhân