TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Thuế giá trị gia tăng

Tên công việc
1 Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
2 Đối tượng chịu thuế suất 0%
3 Thời điểm tính thuế giá trị gia tăng
4 Giá tính thuế giá trị gia tăng
5 Phương pháp tính trực tiếp
6 Danh mục tỷ lệ % thuế suất trên doanh thu
7 Phương pháp khấu trừ thuế
8 Tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
9 Đối tượng chịu thuế suất 5%
10 Đối tượng chịu thuế suất 10%
11 Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
12 Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
13 Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
14 Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa được coi như xuất khẩu
15 Xác định kỳ khai thuế giá trị gia tăng
16 Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng
17 Khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư
18 Khai thuế giá trị gia tăng vãng lai
19 Trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh
20 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng
21 Chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
22 Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
23 Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
24 Hoàn thuế đối với dự án đầu tư
25 Hoàn thuế đối với dự án ODA