Thông qua quyết định giải thể Xem nội dung tiếng Anh

Quyết định giải thể phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu của công ty thông qua.

Xem chi tiết công việc "Quyết định của chủ sở hữu công ty"; Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

2. Lý do giải thể;

3. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (thời hạn này không được quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể);

4. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp lao động;

5. Họ, tên, chữ ký của Chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo giải thể đến Sở Kế hoạch Đầu tư, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, sau khi thực hiện Thông báo giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thêm một số thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục giải thể. Xem chi tiết tại:

- Mục 3 tại công việc Thủ tục giải thể;

- Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể;

- Nộp hồ sơ giải thể.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,123
Bài viết liên quan: