TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thông qua quyết định giải thể Xem nội dung tiếng Anh

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Do đó, Quyết định giải thể phải được Hội đồng thành viên thông qua. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định giải thể phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận.

Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu sau: 

1.    Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

2.    Lý do giải thể;

3.    Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (thời hạn này không được quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể);

4.    Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp lao động;

5.    Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo thủ tục giải thể

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

507
Công việc tương tự dành cho:
Bài viết liên quan: