TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong Công ty TNHH NTV

Khi công ty ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

- Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

- Người có liên quan của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty;

- Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

- Người có liên quan của người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Người có liên quan được hiểu là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty.

- Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty.

- Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp.

- Người quản lý doanh nghiệp.

- Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối.

- Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các trường hợp đã đề cập ở trên.

- Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các trường hợp đã nêu ở trên có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó.

- Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.

Trước khi ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch với các đối tượng trên thì người đại diện công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của công ty biết về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch; đồng thời, gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành.

Hợp đồng, giao dịch chỉ được thực hiện nếu được Hội đồng thành viên quyết định thông qua.

Việc thông qua quyết định chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch được thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo thì Hội đồng thành viên phải quyết định về việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch.

- Hợp đồng, giao dịch chỉ được chấp thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Xem chi tiết công việc: Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng thành viên

- Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

Trường hợp hợp đồng, giao dịch không đáp ứng quy trình trên và gây thiệt hại cho công ty thì bị vô hiệu. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty và các giao dịch của họ với công ty. Danh sách này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Thành viên, người quản lý, Kiểm soát viên của công ty và người đại diện theo ủy quyền của họ có quyền xem, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin của danh sách này.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

102
Công việc tương tự dành cho: