TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu khi giao kết hợp đồng hoặc tiến hành giao dịch với một trong số các đối tượng sau thì phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định:

- Chủ sở hữu công ty và người có liên quan của chủ sở hữu công ty;

- Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

- Người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

- Người quản lý của chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó;

- Người có liên quan của chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó.

Người có liên quan được hiểu là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty.

- Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty.

- Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp.

- Người quản lý doanh nghiệp.

- Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối.

- Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các trường hợp đã đề cập ở trên.

- Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các trường hợp đã nêu ở trên có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó.

- Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.

Trước khi ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch với các đối tượng trên thì người đại diện công ty ký tên trên hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời gửi kèm dự thảo hợp đồng  hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

Hợp đồng, giao dịch chỉ được thực hiện nếu được Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên quyết định thông qua.

Việc thông qua quyết định chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch được thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của người ký kết hợp đồng thì Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên sẽ tiến hành việc biểu quyết thông qua;

- Việc biểu quyết được thực hiện theo nguyên tắc đa số, mỗi người một phiếu biểu quyết;

- Người có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết thông qua vấn đề này.

Hợp đồng, giao dịch được chấp thuận khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt.

- Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện.

- Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

Trường hợp hợp đồng, giao dịch không đáp ứng quy trình và điều kiện như đã nêu trên và gây thiệt hại cho công ty thì người ký hợp đồng và người có liên quan là phải liên đới chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh và hoàn trả cho công ty những khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu khi giao kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty thì không cần phải đáp ứng những điều kiện, trình tự thủ tục như đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và các hợp đồng, giao dịch này phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

Đồng thời, chủ sở hữu công ty phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

476
Công việc tương tự dành cho: