Thông báo thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Căn cứ vào tình hình thực tế, doanh nghiệp sẽ tự quyết định phương pháp trích khấu hao cũng như thời gian trích khấu hao TSCĐ theo đúng quy định (xem chi tiết tại công việc Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình, Thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình, Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định).  Và trước khi bắt đầu thực hiện việc trích khấu hao, doanh nghiệp phải có trách nhiệm gửi Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc với Cơ quan quản lý thuế trực tiếp, nhưng phải có Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục cụ thể và xuất trình khi thực hiện công việc.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

635