TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thông báo họp Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh bao gồm tất cả các thành viên (thành viên hợp danh và thành viên góp vốn), là cơ quan có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty.

Cuộc họp Hội đồng thành viên do Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Người triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên (Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên hợp danh) có trách nhiệm gửi Thông báo mời họp Hội đồng thành viên đến tất cả thành viên dự họp trước khi tiến hành cuộc họp. (Tham khảo mẫu: Thông báo mời họp Hội đồng thành viên do Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập và Thông báo mời họp Hội đồng thành viên do thành viên hợp danh triệu tập)

Lưu ý: Thành viên góp vốn được quyền tham gia, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ.

Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.

Người triệu tập cuộc họp phải gửi trước các tài liệu được sử dụng để quyết định các vấn về công việc kinh doanh của công ty đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định.

Các quyết định về các vấn đề công việc kinh doanh của công ty bao gồm:

- Phương hướng phát triển công ty;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

- Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;

- Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;

- Quyết định dự án đầu tư;

- Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

- Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

- Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận, được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;

- Quyết định giải thể công ty.

 Hình thức: Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác.

Tham khảo mẫu: Giấy quyền dự họp Hội đồng thành viên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

947
Công việc tương tự dành cho: