Thông báo họp Hội đồng quản trị

thông báo họp hội đồng quản trị

Nguồn: Internet

Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp, Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi Thông báo mời họp đến các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên, nếu Điều lệ không có quy định khác.

Tham khảo mẫu Thông báo mời họp Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập Thông báo mời họp Hội đồng quản trị do chủ thể khác triệu tập.

Lưu ý: Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Nội dung thông báo mời họp:

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung sau:

- Thời gian họp cụ thể;

- Địa điểm họp cụ thể (có thể là trụ sở chính của công ty hoặc nơi khác);

- Chương trình họp: chương trình họp bao gồm tất cả các vấn đề sẽ được quyết định thông qua tại cuộc họp sẽ được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Các thành viên Hội đồng Quản trị có thể kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp, và chương trình họp sẽ được chỉnh lại theo kiến nghị và được gửi lại. Chương trình họp có thể được chỉnh lại vài lần trước cuộc họp.

- Các vấn đề cần thảo luận và quyết định.

Các tài liệu phải gửi kèm bao gồm:

- Tài liệu sử dụng tại cuộc họp;

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự cuộc họp;

- Phiếu biểu quyết của thành viên.

Phương thức: có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,552
Bài viết liên quan: