Thông báo giải thể Xem nội dung tiếng Anh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân ra quyết định giải thể, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thông báo về việc giải thể bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (mẫu II- 24, ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể công ty;

4. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán hết thì phải gửi kèm Phương án giải quyết nợ;

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể. Đồng thời, gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

Ngoài ra, cũng trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định giải thể thì doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

- Thông báo về việc giải thể đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

- Gửi quyết định đến toàn người lao động trong doanh nghiệp;

- Niêm yết công khai Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng địa diện của công ty.

- Gửi Quyết định giải thể đến các chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán hết). Trong trường hợp này, công ty còn phải gửi kèm theo Phương án giải quyết nợ.

Lưu ý: Trong Phương án giải quyết nợ phải có các thông tin về: tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

635