Thông báo giải thể Xem nội dung tiếng Anh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể - xem chi tiết tại công việc "Thông qua quyết định giải thể", công ty phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Thông báo về việc giải thể bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (mẫu II- 22, ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty;

3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty;

4. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể công tyPhương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ bao gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của chủ nợ;

- Số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó;

- Cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính sẽ thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể. Đồng thời, gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Lưu ý: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty còn phải thực hiện các công việc sau:

- Gửi Quyết định giải thể và biên bản họp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người lao động trong doanh nghiệp.

- Niêm yết công khai Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng địa diện của công ty.

Ngoài ra, sau khi thực hiện Thông báo giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thêm một số thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục giải thể. Xem chi tiết tại:

- Mục 3 tại công việc Thủ tục giải thể;

- Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể;

- Nộp hồ sơ giải thể.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,516