Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì tùy từng trường hợp người yêu cầu có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn hoặc yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn.

I. Sửa đổi, bổ sung đơn

Người yêu cầu có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.

Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp phải nộp:

1. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. 04 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ, bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí;

3. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký thiết kế bố trí cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký thiết kế bố trí cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

Người yêu cầu có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

II. Yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người yêu cầu có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận thay đổi chủ đơn.

Để yêu cầu chuyển nhượng đơn, người yêu cầu cần nộp các giấy tờ sau đến Cục Sở hữu trí tuệ:

1. Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. Tài liệu chứng minh người được chuyển nhượng đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký như:

- Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký thiết kế bố trí;

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký thiết kế bố trí cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký thiết kế bố trí cho tổ chức (trường hợp nộp thông qua đại diện);

- Các tài liệu cụ thể khác (nếu có).

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Người yêu cầu có thể chủ động yêu cầu thay đổi chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên cơ sở thừa kế, kế thừa tài sản khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác. Thủ tục thực hiện giống với thủ tục sửa đổi đơn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,250