TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao) trong Doanh nghiệp tư nhân

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì tùy từng trường hợp doanh nghiệp có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn; tách đơn hoặc chuyển giao đơn cho người khác.

I. Sửa đổi, bổ sung đơn

Trường hợp với đơn trong nước

Doanh nghiệp có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung “Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” đối với đơn đăng ký nhãn hiệu. Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp phải nộp:

1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

2. Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu tương ứng đã được sửa đổi.

3. Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

4. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của doanh nghiệp.

Lưu ý:

- Doanh nghiệp khi sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì doanh nghiệp phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

- Doanh nghiệp có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện doanh nghiệp phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

Trường hợp với đơn đăng ký quốc tế

Sau khi đơn được nộp cho Văn phòng quốc tế, doanh nghiệp vẫn có thể yêu cầu Văn phòng quốc tế sửa đổi tên, địa chỉ, hạn chế danh mục hàng hóa, dịch vụ ghi trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu, đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp phải nộp các khoản phí, lệ phí cho các giao dịch đó theo quy định.

Thành phần hồ sơ :

1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu (mẫu 08-SĐQT quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

2. Mẫu tờ khai của Văn phòng quốc tế.

3. Bản sao Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (trường hợp nộp đơn theo Nghị định thư Madrid).

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu (trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận tại nước sở tại).

5. Bản sao Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của WIPO.

6. Bản sao Công báo Sở hữu công nghiệp có nhãn hiệu đăng ký quốc tế.

7. Bản sao Quyết định công nhận nhãn  hiệu đăng ký quốc tế.

8. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở đã sửa đổi (trường hợp yêu cầu sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu).

9. Bản sao Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu cơ sở (trường hợp  yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu).

10. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện).

11. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

II. Tách đơn

Doanh nghiệp có thể yêu cầu tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới. Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đối với mỗi đơn tách, doanh nghiệp phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Doanh nghiệp phải nộp lệ phí công bố lại đơn tách nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Đối với đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và doanh nghiệp phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

III. Chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, doanh nghiệp có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho người khác.

Để yêu cầu chuyển giao đơn, doanh nghiệp cần nộp các giấy tờ sau:

1. Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

2. Tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký như:

- Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện).

- Các tài liệu cụ thể khác (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

368
Công việc tương tự dành cho: