TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao)

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì tùy từng trường hợp hộ kinh doanh có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn; tách đơn hoặc chuyển giao đơn cho người khác.

I. Sửa đổi, bổ sung đơn

Thành phần hồ sơ:

Hộ kinh doanh có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung “Bản vẽ, ảnh chụp, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp” trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hộ kinh doanh phải nộp:

1. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 01/2007 TT-BKHCN).

2. Bản vẽ, ảnh chụp, bản mô tả tương ứng đã được sửa đổi.

3. Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

4. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

Ngoài ra, hộ kinh doanh cũng có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của hộ kinh doanh.

Lưu ý:

- Hộ kinh doanh khi sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì hộ kinh doanh phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

- Ngoài ra, hộ kinh doanh có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện hộ kinh doanh phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

II. Tách đơn

Hộ kinh doanh có thể yêu cầu tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sang một hoặc nhiều đơn mới. Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đối với mỗi đơn tách, hộ kinh doanh phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Hộ kinh doanh phải nộp lệ phí công bố lại đơn tách nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Đối với đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

III. Chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, hộ kinh doanh có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho người khác.

Để yêu cầu chuyển giao đơn, hộ kinh doanh cần nộp các giấy tờ sau:

1. Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

2. Tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký như:

- Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho tổ chức (trường hợp nộp thông qua đại diện).

- Các tài liệu cụ thể khác (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

159
Công việc tương tự dành cho: