Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao)

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì tùy từng trường hợp người yêu cầu có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn; tách đơn hoặc yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn.

I. Sửa đổi, bổ sung đơn

Thành phần hồ sơ:

Người yêu cầu có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung “Bản vẽ, ảnh chụp, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp” trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, người yêu cầu phải nộp:

1. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016 TT-BKHCN);

2. 04 bản vẽ, 04 ảnh chụp, bản mô tả tương ứng đã được sửa đổi;

3. Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung so với bản tài liệu ban đầu đã nộp;

4. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

Ngoài ra, Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tên, quốc tịch của tác giả kiểu dáng công nghiệp.

Lưu ý:

- Việc sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả và bộ ảnh chụp/bản vẽ đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì không được chấp nhận, người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

- Ngoài ra, Người yêu cầu có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn theo số lượng đơn tương ứng.

II. Tách đơn

- Người yêu cầu có thể yêu cầu tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sang một hoặc nhiều đơn mới. Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có);

- Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu (ngoài các thủ tục đã được thực hiện ở đơn gốc mà không cần phải thực hiện lại ở đơn tách), nhưng không phải nộp phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (trừ trường hợp tách đơn kiểu dáng công nghiệp do không bảo đảm tính thống nhất). Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu;

- Người yêu cầu phải nộp lệ phí công bố lại đơn tách nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu;

- Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục sửa đổi đơn. Sau khi tiến hành thủ tục sửa đổi đơn ban đầu, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận việc sửa đổi của đơn, công bố nội dung sửa đổi đó trong trường hợp đơn ban đầu đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn.

III. Yêu cầu ghi nhận thay đổi chủ đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người yêu cầu có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Để yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn, người yêu cầu cần nộp các giấy tờ sau:

1. Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. Tài liệu chứng minh người được chuyển nhượng đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký như:

- Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho tổ chức (trường hợp nộp thông qua đại diện);

- Văn bản đồng ý của những chủ đơn khác (trường hợp nhiều người cùng có quyền nộp đơn);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Người yêu cầu có thể chủ động yêu cầu thay đổi chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên cơ sở thừa kế, kế thừa tài sản khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách pháp nhân, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác. Thủ tục thực hiện giống với thủ tục sửa đổi đơn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,152