TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành lập Ban kiểm soát

Tùy theo nhu cầu quản trị công ty mà Hội đồng thành viên quyết định việc có nên / không nên thành lập Ban kiểm soát trong công ty, tuy nhiên, trường hợp công ty có trên 11 thành viên thì bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

Hội đồng thành viên bổ nhiệm và quyết định về số lượng kiểm soát viên trong công ty. Kiểm soát viên được bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

Kiểm soát viên trong Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp;

2. Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;

3. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát là cơ quan có trách nhiệm giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty. Do đó, Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty;

- Thẩm định báo cáo (tài chính, tình hình kinh doanh, đánh giá công tác quản lý, ...) trước khi trình Hội đồng thành viên hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; 

- Kiến nghị các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;

- Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên;

- Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty;

- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc Hội đồng thành viên.

Ngoài các nghĩa vụ nêu trên, trường hợp Kiểm soát viên hoặc người có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối ở một doanh nghiệp khác thì Kiểm soát viên đó phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công ty biết.

Trường hợp có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên thì trong vòng 05 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi, Công ty phải Báo cáo với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

471