Tài sản doanh nghiệp

Tên công việc
1 Tài sản cố định
2 Đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động