TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Thành viên

Tài sản cố định trong Doanh nghiệp tư nhân

Tên công việc
1 Tiêu chuẩn xác định là tài sản cố định
2 Phân loại tài sản cố định
3 Nguyên tắc quản lý và trích khấu hao tài sản cố định
4 Xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình
5 Xác định nguyên giá của tài sản cố định vô hình
6 Thông báo thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
7 Thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình
8 Thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình
9 Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
11 Quản lý, trích khấu hao tài sản cố định do thuê hoặc cho thuê
12 Thanh lý tài sản cố định
13 Thanh lý tài sản cố định
14 Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
15 Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm
16 Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động
17 Khai thuế khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản
18 Khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
19 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp
20 Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
21 Ưu đãi về thuế suất
22 Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
23 Các trường hợp giảm thuế khác