Tách doanh nghiệp

Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Tách công ty có thể được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

- Một phần cổ phần của các cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị số cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

- Toàn bộ cổ phần của một hoặc một số cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị số cổ phần của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

- Kết hợp cả hai trường hợp nêu trên.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty chỉ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Xem chi tiết công việc: Quyết định / Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty phải có các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;

- Tên công ty được tách sẽ thành lập;

- Phương án sử dụng lao động;

- Cách thức tách công ty;

- Giá trị tài sản, các quyền, nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

- Thời hạn thực hiện tách công ty.

Tham khảo mẫu: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty.

Sau khi nghị quyết về việc tách công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Hội đồng quản trị của công ty có trách nhiệm gửi Nghị quyết đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

 Lưu ý: Công ty bị tách và công ty được tách sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần của công ty. Xem chi tiết tại công việc: Thay đổi vốn điều lệ.

Đồng thời, các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các công ty mới.

Các công ty được tách thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì nộp hồ sơ đăng ký thành lập tương ứng với loại hình đó, nhưng phải có kèm theo các giấy tờ sau đây:

1. Nghị quyết về việc tách công ty;

2. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị tách;

4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

Xem chi tiết tại công việc:

- Đăng ký thành lập công ty cổ phần;

- Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty mới đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Các công ty mới được tách ra không nhất thiết phải chung loại hình doanh nghiệp công ty bị tách.

Ví dụ: Công ty A được tách ra từ Công ty cổ phần X. Theo đó, Công ty A không nhất thiết phải là công ty cổ phần, Công ty A có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

73