Sửa đổi, bổ sung thông tin ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong 07 ngày kể từ khi xảy ra một trong số những thay đổi dưới đây:

- Tên, địa chỉ lưu trữ ứng dụng hoặc địa chỉ để tải ứng dụng;

- Thay đổi tên doanh nghiệp;

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm đối với ứng dụng;

- Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ của doanh nghiệp;

- Thay đổi quy chế và điều kiện giao dịch;

- Thay đổi các điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ;

- Thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ cung cấp trên ứng dụng.

Phương thức thông báo: Doanh nghiệp thông báo trực tuyến thông qua tài khoản đã được cấp tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đồng thời gửi văn bản thông báo bằng cách nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có).

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác.

Kết quả giải quyết: Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho thương nhân, tổ chức qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

676