TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên được chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm; nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc / Tổng giám đốc.

Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Lưu ý: Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thực hiện bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi tuân thủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng và tuân thủ các điều kiện triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên (bao gồm: địa điểm, thông báo mời họp, thủ tục triệu tập cuộc họp…);

- Có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp;

- Có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành.

Lưu ý: Thành viên trong Hội đồng thành viên không được ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường họp Điều lệ công ty có quy định khác.

Tham khảo mẫu: Phiếu lấy ý kiến; Dự thảo Nghị quyết họp Hội đồng thành viênBiên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến bằng văn bảnBiên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thành viên; Phiếu biểu quyết.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

2,641
Công việc tương tự dành cho: