Mua lại phần vốn góp của thành viên

Thành viên của công ty chỉ có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong trường hợp thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên đối với các vấn đề:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

- Tổ chức lại công ty;

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Việc yêu cầu mua lại phần vốn góp phải được thể hiện bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết của Hội đồng thành viên mà thành viên đó bỏ phiếu không tán thành được thông qua.

Tham khảo mẫu: Văn bản yêu cầu mua lại phần vốn góp.

Công ty có trách nhiệm mua lại phần vốn góp của thành viên này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại phần vốn góp.

Giá mua phần vốn góp: do công ty và thành viên thỏa thuận.

Nếu không thỏa thuận được thì giá mua lại được xác định theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy dđịnh tại Điều lệ công ty.

Thanh toán: việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Việc công ty mua lại phần vốn góp của thành viên sẽ làm giảm vốn điều lệ công ty. Do đó, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục mua lại phần vốn góp của thành viên, công ty cần thực hiện thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ - xem chi tiết công việc: "Thay đổi vốn điều lệ" với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Ngoài ra, công ty còn phải thực hiện điều chỉnh thông tin thành viên tại Sổ đăng ký thành viên

Trường hợp công ty quyết định không mua lại phần góp vốn của thành viên này thì thành viên đó được tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên. (Xem chi tiết tại công việc: "Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên")

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

Biểu mẫu:

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây

1,323