Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty trong Công ty Cổ Phần

mua cổ phần

Hình từNguồn: Internet

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty là việc công ty mua lại cổ phần của chính công ty mình từ các cổ đông trong công ty.

Hội đồng quản trị có quyền ra quyết định mua lại nhưng không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong thời hạn 12 tháng. Đối với những trường hợp khác thì Đại hội đồng cổ đông ra quyết định.

Xem chi tiết công việc: Quyết định / Nghị quyết của Hội đồng quản trịQuyết định / Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Tổng số cổ phần được mua lại theo quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông không được quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.

Về giá mua lại cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định.

- Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại trừ trường hợp công ty mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty.

- Đối với loại cổ phần khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác.

Trường hợp công ty mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty thì thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

1. Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản về quyết định mua lại cổ phần của công ty cho các cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

Thông báo phải có:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại;

- Giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại;

- Thủ tục và thời hạn thanh toán;

- Thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của cổ đông cho công ty.

Thông báo về việc mua lại cổ phần của công ty phải được gửi bằng phương thức bảo đảm.

Tham khảo mẫu: Thông báo về quyết định mua lại cổ phần của công ty đối với cổ đông.

2. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần của mình thì phải gửi chào bán cổ phần bằng phương thức bảo đảm đến công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định mua lại cổ phần.

Tham khảo mẫu: Chào bán cổ phần cổ đông

3. Công ty thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

- Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại và phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.Nếu không thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận.

Trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

- Tiêu hủy ngay cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty.

4. Làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Xem chi tiết công việc: Thay đổi vốn điều lệ trong công ty Cổ phần

5. Thông báo cho tất cả các chủ nợ của công ty biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại trong trường hợp sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10%.

Tham khảo mẫu: Thông báo đến chủ nợ về tổng giá trị tài sản hiện có của công ty.

Cổ phần được mua lại được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền chào bán. Công ty có thể chào bán các cổ phần đó để tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu. Xem chi tiết công việc tại: Chào bán cho cổ đông hiện hữu của công ty chưa đại chúng.

- Chào bán cổ phần riêng lẻ. Xem chi tiết công việc tại: Chào bán cổ phần riêng lẻ khi chưa trở thành công ty đại chúng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Các bài biết liên quan và Câu hỏi thường gặp của công việc. Bạn chưa xem được Nội dung chi tiết công việc, Danh mục các giấy tờ kèm theo, Căn cứ pháp lý được sử dụng, Nội dung chi tiết biểu mẫu, Lịch công việc,...

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,657