miễn thuế nhập khẩu

1 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
2 Miễn thuế nhập khẩu đối với giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
3 Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
4 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
5 Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
6 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
7 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
8 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
9 Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
10 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí trong Tra cứu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa