TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

Miễn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu; nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập

Tên công việc
1 Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu
2 Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định
3 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
4 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí
5 Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu
6 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
7 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng
8 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục
9 Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường
10 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
11 Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
12 Miễn thuế nhập khẩu đối với giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
13 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền