Tra cứu Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Thành viên

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai
2 Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3 Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai
4 Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
5 Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất
6 Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ
7 Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
8 Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất
9 Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
10 Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước
11 Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản
12 Khai thác khoáng sản
13 Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại
14 Nhập khẩu phế liệu
15 Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường
16 Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải