Tra cứu Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Thành viên

Lĩnh vực Tài chính trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ kế toán
2 Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
3 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
4 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan (Đại lý làm thủ tục hải quan)
5 Kinh doanh bán hàng miễn thuế
6 Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan
7 Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa
8 Kinh doanh dịch vụ kho bảo thuế
9 Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu
11 Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác
12 Kinh doanh bảo hiểm
13 Kinh doanh tái bảo hiểm
14 Môi giới bảo hiểm
15 Đại lý bảo hiểm
16 Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
17 Kinh doanh xổ số
18 Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
19 Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
20 Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
21 Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
22 Kinh doanh casino
23 Kinh doanh dịch vụ đặt cược
24 Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện