Tra cứu Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Thành viên

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trong Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ
2 Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ
3 Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
4 Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
5 Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ
6 Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
7 Kinh doanh dịch vụ đánh giá, giám định và thẩm định giá công nghệ
8 Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường