Tra cứu Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Thành viên

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trong Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tên công việc
1 Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ
2 Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ
3 Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
4 Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
5 Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ
7 Kinh doanh dịch vụ đánh giá, giám định và thẩm định giá công nghệ
8 Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường